Logowanie

Zarejestruj zarejestruj »
Przypomnijprzypomnij hasło »


Zaawansowane wyszukiwanie zaawansowane »

Kategorie

Dystrybutor BHP
Phone 34 3664001
Phone 794 111 795
Phone 796 404 000
Phone 606 379 176
Mail info@dystrybutorbhp.pl

Informacje

REGULAMIN SPRZEDAŻY HURTOWEJ prowadzonej wyłącznie dla PRZEDSIĘBIORCÓW

za pomocą SKLEPU INTERNETOWEGO pod adresem www.dystrybutorbhp.pl
SPRZEDAWCĄ i ADMINISTRATOREM sklepu internetowego jest firma:

Aroni Artur Wrona
Adres: ul. Dekabrystów 78A, 42-200 Częstochowa
Adres do KORESPONDENCJI i PRZESYŁEK: jak powyżej
tel. +48 34 3610920
e-mail: info@dystrybutorbhp.pl

Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 9452003125 , REGON: 363540287
Numer rachunku bankowego:

ING Bank Śląski        11 1050 1142 1000 0092 2128 5027

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: www.dystrybutorbhp.pl i jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z Art.546 Kodeksu Cywilnego.

A. Definicje

 1. SKLEP INTERNETOWY - właściwość, która umożliwia prezentację produktów oraz zawarcie UMOWY sprzedaży lub świadczenia usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej z zachowaniem postanowień niniejszego REGULAMINU.
 2. KLIENT osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje zakupu lub zamierza zawrzeć umowę w związku i na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Klientowi nie przysługują uprawnienia KONSUMENTA określone w przepisach dotyczących sprzedaży konsumenckiej.
 3. PRODUKT - rzecz oferowana do sprzedaży lub usługa oferowana w SKLEPIE INTERNETOWYM.
 4. REGULAMIN - niniejszy Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO.
 5. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży PRODUKTU zawierana za pośrednictwem strony www SKLEPU INTERNETOWEGO.
 6. ZAMÓWIENIE - oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy (zamówienia produktu lub usługi).
 7. NEWSLETTER - usługa świadczona drogą elektroniczną przez SPRZEDAWCĘ, polegająca na rozsyłaniu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podany przez zainteresowanego adres e-mail.

B. Postanowienia ogólne.

 1. Zakres świadczonych usług - sprzedaż sprzętu ochronnego BHP .
 2. Sprzedawca - w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę WWW sklepu internetowego usługi:
  • utworzenie i administrowanie konta KLIENTA w SKLEPIE INTERNETOWYM;
  • przetwarzanie formularza ZAMÓWIENIA PRODUKTÓW w SKLEPIE INTERNETOWYM;
  • za zgodą KLIENTA - przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. w formie usługi "newsletter";
 3. świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne;
 4. umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu Konta KLIENTA na STRONIE zawierana jest na czas nieoznaczony. Za moment zawarcia uznaje się zakończenie procesu rejestracji KLIENTA na STRONIE;
 5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony - na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia - i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania ZAMÓWIENIA.
 6. Usługa "newsletter" zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa jest zawierana w momencie wyrażenia zgody na rozsyłanie wiadomości na adres KLIENTA podany przy rejestracji.
 7. w przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem terminu 30 dni z tym, że:
  • USŁUGODAWCA i KLIENT mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
  • USŁUGODAWCA może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym jeżeli KLIENT obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin.
 8. KLIENT - zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.
 9. SPRZEDAWCA jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży - fakturę.
 10. Informacje handlowe - cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na stronie WWW SPRZEDAWCY, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 11. Postanowienia niniejszego REGULAMINU nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw KLIENTA przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego REGULAMINU z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

C. Zamówienie.

 1. SKLEP INTERNETOWY realizuje zamówienia na terenie Polski jednak wysyłka do krajów UE jest możliwa po wcześniejszym kontakcie ze SPRZEDAWCĄ i uzgodnieniu i zaakceptowaniu indywidualnie uzgadnianych warunków.
 2. SPRZEDAWCA stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (treść dostępna pod adresem www.uokik.gov.pl/download.php?id=546)
 3. Przed złożeniem zamówienia KLIENT musi się zapoznać z niniejszym REGULAMINEM. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.
 4. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
 5. Po otrzymaniu zamówienia i potwierdzeniu dostępności produktu SPRZEDAWCA potwierdza przyjęcie zamówienia i przystępuje do jego realizacji.
 6. Realizacja zamówienia (przygotowanie i wysyłka PRODUKTÓW) przez SPRZEDAWCĘ następuje :
  • a) po potwierdzeniu zamówienia - jeżeli wybrano płatność przy odbiorze;
  • b) po otrzymaniu wpłaty na konto – jeżeli wybrano przedpłatę.
 7. Termin realizacji zamówienia w przypadku produktów znajdujących się w magazynie - nie dłużej niż 3 dni robocze, licząc od daty ustalonej jak w punkcie poprzednim. W większości przypadków zamówienia realizujemy w ciągu 24 godzin. W przypadku produktów oferowanych na zamówienie termin zostanie określony przy składaniu zamówienia.
 8. Jeżeli SPRZEDAWCA oświadczy, że świadczenia tego nie spełni, druga strona może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego.

D. Ceny.

 1. Podane w ofercie sklepu ceny produktów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek VAT).
 2. Podane ceny są cenami detalicznymi i nie uwzględniają rabatów i bonifikat. Rabaty i bonifikaty mogą być przyznawane indywidualnie.
 3. Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy w dokładnej wysokości jest podawany w trakcie przyjmowania zamówienia i zależy od sposobu wysyłki i wartości zamówienia. KLIENT w trakcie wypełniania formularza zamówienia wybiera sposób wysyłki i płatności i potwierdza swój wybór.
 4. Ceną wiążącą dla KLIENTA jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia. Wyjątkiem są ceny rażąco różniące się od ceny rynkowej produktu np. 0,00 zł za towar, co najprawdopodobniej jest wynikiem błędu systemowego, a zamówienie na taki produkt nie będzie realizowane, po uprzednim poinformowaniu klienat o zaistniałej sytuacji.

E. Formy płatności:

 1. za pobraniem - przy odbiorze wysłanych produktów;
 2. przedpłata - przelewem na konto bankowe podane w danych SPRZEDAWCY;
 3. płatność gotówką przy odbiorze osobistym - zamówione produkty należy odebrać w terminie 10 dni od złożenia zamówienia pod adresem: ul. Dekabrystów 78A, 42-200 Częstochowa;
 4. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem KLIENT zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Strony Umowy sprzedaży postanowią inaczej.
 5. W przypadku wysyłki produktów za granicę do krajów UE przedpłata może być dokonana - przelewem na konto bankowe podane w danych SPRZEDAWCY;
 6. SPRZEDAWCA ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

F. Wysyłka towaru

 1. Koszty wysyłki (dostawy) naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm kurierskich i zależą od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności. KLIENT w trakcie wypełniania interaktywnego formularza zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt wysyłki podczas składania ZAMÓWIENIA.
 2. Informacja szczegółowa o kosztach przesyłki jest zamieszczona w zakładce "Koszty Wysyłki" na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO.
 3. Koszty dostawy ponosi KLIENT chyba, że opis oferty produktu stanowi inaczej.
 4. Zakupione produkty wysyłamy przesyłkami kurierskimi UPS.
 5. KLIENT ma prawo wyboru sposobu dostarczenie - włącznie z przysłaniem innego przewoźnika, który w jego imieniu dokona odbioru PRODUKTU.
 6. Jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez SPRZEDAWCĘ, uznaje się, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia SPRZEDAWCA powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.
 7. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na KLIENTA korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
 8. W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, KLIENT obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

G. Gwarancja i rękojmia za wady.

 1. Odpowiedzialność SPRZEDAWCY bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu zawartej umowy. SPRZEDAWCA ponosi odpowiedzialność w stosunku do KLIENTA tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści KLIENTA.
 2. Jeśli nie zachodzą przypadki odpowiedzialności SPRZEDAWCY z tytułu rękojmi, upoważniające KLIENTA do zwrotu PRODUKTU, KLIENT może zwrócić zakupiony PRODUKT jedynie za zgodą SPRZEDAWCY, na koszt KLIENTA, jeżeli PRODUKT jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. W takim przypadku cena podlegająca zwrotowi na rzecz Klienta podlega zmniejszeniu o koszty obsługi zwrotu - nie mniej niż 35 zł netto za każdy korygowany dokument:
  • w przypadku zwrotu w okresie od 0 do 10 dni od dnia zakupu - o 5 % ceny sprzedaży
  • w przypadku zwrotu w okresie od 11 do 30 dni od dnia zakupu - o 10 % ceny sprzedaży
  • w przypadku zwrotu w okresie od 31 do 60 dni od dnia zakupu - o 15 % ceny sprzedaży
  • w przypadku zwrotu w okresie od 61 do 90 dni od dnia zakupu - o 20 % ceny sprzedaży
  • w przypadku zwrotu po 91 dniach od dnia zakupu - o 30 % ceny sprzedaży.
 3. SPRZEDAWCA jest zobowiązany dostarczyć PRODUKT będący przedmiotem umowy - bez wad.
 4. SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną
 5. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi wygasa po 12 miesiącach od daty odebrania PRODUKTU.
 6. SPRZEDAWCA jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli KLIENT (KUPUJĄCY) wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 7. Przy sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli KLIENT nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.
 8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, KLIENT może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże KLIENT nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.
 9. SPRZEDAWCA informuje, że w przypadku PRODUKTÓW objętych także gwarancją uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielona GWARANCJA na sprzedany PRODUKT jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 10. SPRZEDAWCA nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 11. REKLAMACJE z tytułu odpowiedzialności z tytułu rękojmi nieopisane w niniejszym REGULAMINIE są rozstrzygane w trybie opisanym w kodeksie cywilnym art. 556-581 z zastrzeżeniem treści następnego punktu.
 12. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta zostaje ograniczona w następujący sposób:
  • SPRZEDAWCA - w przypadku uznania reklamacji - jest zobowiązany wyłącznie do przywrócenia zgodności z umową dostarczonego produktu poprzez naprawę lub wymianę - w zależności od decyzji SPRZEDAWCY;
  • KLIENT pokrywa koszty przesyłki reklamowanego produktu - do SPRZEDAWCY - sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem;
  • SPRZEDAWCA pokrywa koszt ponownej wysyłki po uznaniu reklamacji;
  • wyłącza się postanowienia Art.567 i Art. 568 Kodeksu Cywilnego;
 13. Niewielkie różnice wyglądu tj. odcień koloru, proporcje etc. zależące od indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego Zamawiającego nie są podstawą do reklamacji.
 14. W przypadku powstania dodatkowych kosztów transportu związanych np. z nieodebraniem towaru spowodowanym brakiem gotówki w przypadku płatności za pobraniem, braku odbiorcy towaru w trakcie dostarczenia przesyłki, itp. - koszty te pokrywa Klient.
 15. W przypadku, gdy Klient nie odbierze wysłanego towaru, na który zostało potwierdzone zamówienie, zostanie on obciążony kosztami transportu za wysyłkę tego towaru i za zwrot do SPRZEDAWCY.
 16. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie mają zastosowania w przypadku roszczenia klienta w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej na podstawie zapisów Kodeksu Cywilnego Dział II.1 Art. 576.1, 567.2, 576.3 i 576.4

H. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych KLIENTA zbieranych za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO jest SPRZEDAWCA
 2. Administrator zarejestrował w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zbiory danych osobowych przetwarzanych w związku z niniejszą stroną www.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych Konsument wyraża jawnie przed rejestracją w systemie.
 4. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych osobowych:
  • nazwisko i imię;
  • adres;
  • adres e-mail;
  • numer telefonu;
  • NIP.
 5. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy USŁUGODAWCĄ i KONSUMENTEM i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim - z wyjątkiem opisanych w pkt.6. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.
 6. W przypadku sprzedaży produktów poprzez SKLEP INTERNETOWY w celu dostarczenia produktów do KONSUMENTA dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek - w szczególności Poczcie Polskiej, oraz firmom kurierskim - wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia.
 7. Jeżeli KLIENT wyrazi zgodę poprzez wpisanie się na listę subskrybentów będzie otrzymywał "newsletter" na podany przez siebie adres e-mailowy. W każdej chwili jest możliwa rezygnacja z usługi newslettera.
 8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.

I. Postanowienia końcowe

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.
 2. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie Sprzedawcy i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść REGULAMINU może być też przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie KLIENTA.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:
 4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.);
 6. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
 7. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
 8. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
 9. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)
 10. W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.
 11. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
 12. Wszystkie nazwy PRODUKTÓW oferowanych do sprzedaży przez SKLEP INTERNETOWY są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).
 13. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.
 14. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego - w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny z siedzibą w miejscu SPRZEDAWCY.